Privacy Policy

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Persoongegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens waarbij de identiteitsgegevens zijn verwijderd, die zijn versleuteld of gepseudonimiseerd, maar die kunnen worden gebruikt om iemand opnieuw te identificeren, blijven persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Contact

Johnny Liquor moet met jou contact kunnen opnemen als dit nodig zou zijn. In geval van nood, om je verder te helpen met je bestelling of bij problemen of klachten.

Dienstverlening

Aangezien wij pakketten aan huis laten leveren doen wij hiervoor beroep op bepaalde diensten. Deze zijn door ons zorgvuldig uitgekozen en kunnen steeds aantonen dat ze werken volgens de toepasselijke wetgeving.

Prestaties en service

Johnny Liquor kan gegevens verzamelen over het gebruik van de website. Zo kunnen we, wanneer nodig, de website steeds optimaliseren om onze dienstverlening op maat uit te bouwen.

Wettelijk verplicht

Johnny Liquor houdt zich aan de wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en te bezorgen aan de bevoegde overheidsinstanties indien dit nodig zou zijn.

ARTIKEL 3 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Johnny Liquor verwerkt persoonsgegevens om overeenkomsten  te kunnen uitvoeren, maar ook voor andere doeleinden.

Persoonlijke gegevens

Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Dit is nodig om jou te kunnen contacteren , om te kunnen leveren of uw bestelling te verzenden en voor de facturatie.

Gegevens zullen ook bewaard worden om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op onder andere boekhoudkundig vlak. Indien het juridisch gezien nodig zou zijn kunnen wij van Johnny Liquor verplicht worden bepaalde gegevens op een steeds correcte manier aan de desbetreffende instanties over te maken.

Naam en adres geven wij enkel door aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor een vlotte levering van uw bestelling.

Klantnummer en factuurnummer

Iedere klant van de webshop krijgt van ons een uniek klantennummer toegewezen. Factuurnummers zijn noodzakelijk en verplicht voor onze boekhouding.

Bedrijfsgegevens

In het geval er een transactie of overeenkomt tussen zakelijke partijen wordt afgesloten vragen we steeds de bedrijfsnaam, het vestigingsadres en de BTW-nummer.

E-mailadres

Johnny Liquor communiceert in de eerste plaats via e-mail. Op die manier houden we je op de hoogte van de status van je bestelling.

Een e-mail adres wordt enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit in functie is van een bestelling of noodzakelijk is voor een vlotte levering.

Serverlogs

Bij gebruik van de website worden er automatisch gegevens bewaard. Het gaat hier over gegevens als IP-adressen, tijdstip van bezoek, etc. Deze logs zijn handig voor ons om fouten in het systeem op te sporen en op te lossen.

ARTIKEL 4 – BEWARING GEGEVENS

Johnny Liquor bewaart en gebruikt je gegevens enkel voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het finaliseren van de overeenkomst worden alle gegevens verwijdert uitgezonderd factuurgegevens en andere financiële gegevens. Deze worden bewaard zolang wettelijk verplicht.

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Aangezien wij geen diensten aanbieden aan personen jonger dan 18 jaar dient de gebruiker bij betreding van de website ook steeds te bevestigen of ze jonger/ouder dan 18 zijn.

Indien toch zou blijken dat een minderjarige onterecht gebruik heeft gemaakt van onze diensten zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen en de verdere dienstverlening stopzetten.

ARTIKEL 6 – RECHT OP INZAGE

Gebruikers van onze diensten mogen ten allen tijde bewaarde persoonsgegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen. Indien er een bezwaar is tegen de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken kan en mag dit steeds gemeld worden via ons contactformulier.

ARTIKEL 7 – BEVEILING GEGEVENS

Johnny Liquor probeert het risico op verkeerd gebruik van jouw gegevens ten allen tijde te vermijden. Hiertoe beperken we de toegang tot gegevens tot een beperkt aantal medewerkes. Deze zijn bovendien ook op de hoogte van ons privacybeleid.

Bovendien hanteren wij steeds de nodige beschermingen wat betreft netwerk en software.

ARTIKEL 8 – DATALEK

Er is sprake van een datalek indien er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Een datalek kan ontstaan door beveiligingsproblemen.

Indien er een datalek zou plaatsvinden zal Johnny Liquor binnen de 24 uur nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld meteen de GBA (= Gegevensbeschermingsautoriteit) op de hoogte stellen via de geijkte procedure vastgesteld door de GBA. Zij zullen op hun beurt u verwittigen indien u slachtoffer zou zijn van het datalek.

ARTIKEL 9 – DERDE PARTIJEN

Aangezien Johnny Liquor bestellingen verstuurd wereldwijd maken wij vaak gebruik van derde partijen. Dit voornamelijk maar niet uitsluitend voor de leveringen van bestellingen. Zij krijgen de beschikking over de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht.

Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van derde partijen die onze diensten optimaliseren. Enkel indien toegang tot persoonsgegevens strikt noodzakelijk is zullen ze daartoe ook de toegang krijgen.

Ook overheidsinstanties kunnen bepaalde gegevens opvragen indien dit in het kader is van een wettelijke opdracht.

Johnny Liquor werkt enkel samen met Europese instanties die voldoen aan de GDPR-wetgeving.

ARTIKEL 10 – WEBSITES VAN DERDEN

Johnny Liquor maakt gebruik van social media. Indien je gebruikt maakt van deze kanalen kan het zijn dat de website van deze sociale mediakanalen persoonsgegevens verzamelen. Wij raden aan hun privacy-beleid dan ook grondig door te nemen.

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of via sales@johnny-liquor.com